Algemene voorwaarden

Onderstaande regeling is van toepassing op de internetsite: AlarmBeveiliging.net, uitgegeven door ZionMedia BVBA / LeadAngels, hierna ZionMedia genoemd. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

1. AANSPRAKELIJKHEID

ZionMedia tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien wij tekortkomingen opmerken, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu. ZionMedia sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ZionMedia gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of ZionMedia zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ZionMedia werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

2. AUTEURSRECHT

Alle verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van ZionMedia. Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen'” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over ZionMedia, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk. Downloaden en kopiëren van gegevens en content voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie ( beeld, geluid, software,…) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken en worden slechts afgebeeld ter informatie. Sommige bedrijven hebben geen enkele affiniteit met ons en daarom kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor de gepubliceerde content. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van derden. In ieder geval vrijwaart u ZionMedia tegen aanspraken van derden.

3. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

ZionMedia neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zo werden bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site, te voorkomen. Inzamelen van informatie: We zullen persoonsgegevens verzamelen in een database. Deze gegevens worden verkregen via het invulformulier om onze content te kunnen downloaden of om een offerte aan de vragen. De gegevens worden verwerkt en gebruikt om u te contacteren voor marketingdoeleinden. De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak. Verwerking van deze gegevens gebeurt louter voor interne doeleinden. Naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, aantal werknemers, land, telefoongegevens, opmerkingen, indicatie opdracht, van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie, eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd vermeld worden in de registratieprocedure. Hierdoor komt u terecht op een Robinsonlijst. Dit is een lijst met namen en adressen van mensen die geen onbesteld, geadresseerd reclamedrukwerk meer wensen te ontvangen. Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis. De persoonsgegevens worden uiterlijk na twee jaar verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand kunt u dit aan ons melden via e-mail of per brief aan ZionMedia BVBA, Hovenierstraat 44, 9940 Evergem. We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze terechtgekomen bent. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bvb. onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren. ZionMedia zal gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ZionMedia. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren. Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.Recht op inzage en correctie: Bij bewijs van zijn identiteit heeft elke gebruiker op elk moment het recht op inzage in de verzamelde gegevens, via schriftelijke aanvraag per brief aan ZionMedia BVBA, Hovenierstraat 44, 9940 Evergem. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden. Indien opgemerkt wordt dat de gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden, is verzet altijd mogelijk. ZionMedia behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen.

4. AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van ZionMedia en haar dochtersites is mogelijk mits voorafgaand contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van ZionMedia. Het volledige URL-adres van de website van ZionMedia en haar dochtersites moet wel duidelijk zichtbaar zijn. ZionMedia is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen ZionMedia en de beheerders van die andere site. ZionMedia geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren. Evenmin onderschrijft ZionMedia hiermee de producten of diensten beschreven op deze site. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. ZionMedia, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

5. OFFERTE AANVRAGEN

ZionMedia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken, of wat wordt aangeboden door de aangesloten leveranciers of bedrijven dewelke de offerteaanvragen ontvangen / verzenden. ZionMedia is slechts een bemiddelaar waarvan de opdracht uitsluitend erin bestaat om diens gebruikers in contact te brengen door een procedure van offerteaanvraag. Vanwege dit beperkte karakter van ZionMedia , gaat de gebruiker er met akkoord dat ZionMedia in geen enkel geval aansprakelijkheid kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien tussen iemand die een offerteaanvraag doet enerzijds, en een aangesloten leverancier of bedrijf anderzijds.

6. GESCHILLEN

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Gent, onverminderd het recht van ZionMedia en haar dochtersites om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden. Deze webpagina mag naar eigen inzicht door ZionMedia of haar dochtersites en producten gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan de webmaster verbonden aan deze site gemeld worden.